mountain goats

Mountain goat’s scientific name is Oreamnos americanus